Privacy statement

Inter-on, gevestigd aan Oostelijke Randweg 10A, 1723 LH Noord-Scharwoude, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

Oostelijke Randweg 10A
1723 LH Noord-Scharwoude
072 5348412
www.inter-on.nl

Emiel Ketelaar is de Functionaris Gegevensbescherming van Inter-on. Hij is te bereiken via emiel@inter-on.nl.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Inter-on verwerkt persoonsgegevens van medewerkers die werkzaam zijn voor Inter-on en de klanten die wij bezoeken in opdracht van onze klanten. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken m.b.t. onze werknemers:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Geboorteplaats
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Bankrekeningnummer
 • Curriculum vitae

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken m.b.t. het bezoeken van huishoudens en bedrijven in opdracht van onze klanten:

 • Klantnaam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Informatie omtrent locaties van de meter
 • Meternummer
 • Historische meterstanden

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Inter-on verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van de medewerkers die werkzaam zijn voor Inter-on:

 • Ras (pasfoto medewerkers)
 • Burgerservicenummer (BSN)

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Inter-on verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Voeren van een actuele personeelsadministratie
 • Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • De gevraagde werkzaamheden uit te kunnen voeren in opdracht van onze klanten
 • Inter-on verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming

Inter-on neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of – systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Inter-on) tussen zit. Inter-on gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen: meteropname tool van onze samenwerkingspartner PTI. Dit systeem wordt gebruikt voor de uitvoering van onze bedrijfsactiviteiten, onder andere de fysieke handopname bij huishoudens en bedrijven. In dit systeem worden alle zaken met betrekking tot een locatie/adres opgeslagen en teruggestuurd naar onze klant.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Inter-on bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categoriee?n) van persoonsgegevens:

 • Medewerkers Inter-on; na uitdiensttreding maximaal 7 jaar
 • Huishoudens en/of bedrijven die bezocht worden in opdracht van onze klant; maximaal 5 jaar

Delen van persoonsgegevens met derden

Inter-on deelt uw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Inter-on blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Inter-on gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Inter-on en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@inter-on.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Inter-on wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de- autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Inter-on neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@inter-on.nl